Nieobecności wychowanków

Wychowanek zakwaterowany w Internacie ma obowiązek meldowania swojej obecności podczas sprawdzania obecności, które odbywa się w trzech turach - poranna, nauka własna i wieczorna.

Obecności są nanoszone w dziennik obecności jako jedna z sześciu możliwości:

  1. obecny,
  2. w szkole,
  3. spóźniony,
  4. nieobecność usprawiedliwiona,
  5. w domu / pod opieką rodziców,
  6. nieobecność nieusprawiedliwiona.

Należy pilnować zgłaszania wyjazdów wychowanka do domu w ciągu tygodnia, jak również regularnych usprawiedliwień innych nieobecności, które mają być usprawiedliwione. Kwestie z tym związane muszą być uregulowane do końca danego miesiąca kalendarzowego - po jego zakończeniu nie ma możliwości usprawiedliwienia dotąd nieusprawiedliwionych nieobecności ze wszelkimi tego konsekwencjami dotyczącymi przyszłego pobytu wychowanka w placówce.

W przypadku trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności wychowanka, na telefony kontaktowe - zarówno wychowanka, jak i jego rodziców - wysłane zostaną wiadomości SMS o zaistniałej sytuacji z prośbą o niezwłoczny kontakt.

Wychowawcy Internatu mogą również kontaktować się z rodzicami drogą telefoniczną na znajdujące się w systemie numery telefonów celem informowania o nieobecnościach i ich wyjaśniania, jednak w gestii rodziców leży dopilnowanie właściwego rozliczenia nieobecności wychowanka.