Zostawanie w dniach wolnych

W normalnych warunkach wychowanek może pozostawać w Internacie wyłącznie w tygodniu roboczym przewidzianym regulaminem placówki - tj. od niedzieli od godziny 17:00 do piątku do godziny 19:00.

W sytuacjach wyjątkowych, gdy zachodzi konieczność pozostania wychowanka w Internacie w dniach nominalnie wolnych od pracy z uwagi na odrabianie zajęć, konkursy, uczestnictwo w zawodach sportowych bądź inne podobne okoliczności bezpośrednio związane ze szkołą, w której uczy się wychowanek, pozostanie wychowanka w placówce jest możliwe na ściśle określonych warunkach:

  1. Konieczność pozostania w internacie podczas weekendu musi być zgłoszona wychowawcy grupy do czwartku.
  2. Każda sytuacja związana z koniecznością pozostania wychowanków w internacie podczas weekendu, musi być potwierdzona (osobiście, telefonicznie, pisemnie) przez trenerów (dotyczy uczniów V LO i Gimnazjum Sportowego), a w przypadku wychowanków z innych szkół, tylko w sytuacjach dotyczących wyłącznie kwestii edukacyjnych, czyli: odpracowanie zajęć szkolnych, konkursy bądź olimpiady szkolne. Fakt pozostania wychowanka w Internacie ma być potwierdzony przez nauczyciela właściwej szkoły oraz przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące pobytu wychowanków w dniach wolnych znajdują się w regulaminie Internatu.