Koło honorowego dawcy krwi

W planowaniu pracy sekcji krwiodawstwa skupiono uwagę na następujących założeniach:

 1. czas realizacji: rok szkolny 2015/2016 (jedna akcja oddawania krwi na jeden semestr ze względu na ograniczenie limitu pobrań krwi u danej osoby);
 2. ukształtowanie grupy minimum 10 ochotników (lub liczniejszej);
 3. obejmuje ona uczniów pełnoletnich, którzy otrzymali zgody od rodziców;
 4. praca sekcji odbywa się według planu pracy;
 5. spotkania z ochotnikami sekcjami krwiodawstwa będą się odbywać w zależności od potrzeb;
 6. zadania programowe będą się koncentrowały wokół w Internacie Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.

Cele ogólne:

 1. Rozbudzanie świadomości chęci pomocy w ochronie życia i zdrowia.
 2. Rozwijanie potrzeby pomocy społecznej.
 3. Budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.
 4. Integrowanie wychowanków z różnych grup wychowawczych wykazujących wspólne zainteresowania.
 5. Aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy.

Cele szczegółowe:

Głównym celem działalności sekcji krwiodawstwa jest aktywizacja środowiska internatu w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Osiągnięcie tego celu możliwe jest poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. pomoc ludziom potrzebującym;
 2. promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka;
 3. rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych osób (chorych i potrzebujących);
 4. pomoc ludziom dotkniętym wypadkami losowymi;
 5. udział w miarę możliwości, w kwestach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK;
 6. kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród społeczności internatu;
 7. propagowanie akcji honorowego krwiodawstwa
 8. organizowanie w miarę możliwości, spotkań z różnymi specjalistami i ciekawymi ludźmi;
 9. stwarzanie dogodnych warunków do realizacji założeń sekcji krwiodawstwa.