Koło wolontariatu

Cele:

  1. Rozwijanie osobowości młodych ludzi - kształtowanie cech charakteru nabywanych przez działalność społeczną: cierpliwość, życzliwość, tolerancję, otwartość, odpowiedzialność.
  2. Uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.
  3. Rozbudzanie u wychowanków motywacji bezinteresownej pracy na rzecz innych, umożliwienie młodym ludziom zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności.
  4. Zapoznawanie wolontariuszy z przyczynami powstawania dysfunkcji u dzieci niepełnosprawnych.
  5. Aktywizowanie młodych ludzi, rozwijanie ich zainteresowań i pasji.

Sposoby realizacji:

  1. Udział wychowanków w zajęciach organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum – pomoc w prowadzeniu terapii stymulującej i wspomagającej rozwój psychoruchowy dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
  2. Realizacja przez wolontariuszy wspólnie z dziećmi zadań i wskazówek terapeutów prowadzących zajęcia.
  3. Pogadanki na temat przyczyn powstawania dysfunkcji u dzieci niepełnosprawnych, omawianie problemów każdego dziecka w celu lepszego poznania jego możliwości.
  4. Organizowanie pomocy pedagogicznej dla wychowanków z problemami – sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
  5. Organizowanie czasu wolnego wychowanków - aktywizowanie młodzieży.