Regulamin Samorządu

Wstęp:

 1. Samorząd Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie działa w oparciu o art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty.
 2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich mieszkańców Internatu.
 3. Podstawowym ogniwem Samorządu jest grupa wychowawcza.
 4. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków Internatu.

Zarząd Samorządu Internatu:

 1. Pracą Samorządu kieruje demokratycznie wybrany zarząd.
 2. W skład zarządu wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz członkowie w liczbie 4 osób.

Zadania Samorządu Internatu:

 1. Dbanie o dobre imię Internatu.
 2. Reprezentowanie ogółu wychowanków.
 3. Opracowanie rocznego planu zarządu w porozumieniu z opiekunem.
 4. Uczestniczenie w planowaniu pracy opiekuńczo wychowawczej Internatu.
 5. Zgłaszanie wniosków i postulatów do kierownika Internatu w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej placówki.
 6. Rozwiazywanie konfliktów koleżeńskich.
 7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w celu podniesienia wyników w nauce.
 8. Organizacja czasu wolnego wychowanków.
 9. Wdrażanie wychowanków do przestrzegania regulaminu Internatu.
 10. Zarząd Samorządu Internatu zbiera się na posiedzeniach z opiekunem.
 11. Zarząd Samorządu pomaga w ustalaniu jadłospisu na stołówce Internatu.
 12. Pod koniec kadencji zarząd składa sprawozdanie z działalności i realizacji zadań ogółowi mieszkańców.

Kadencja zarządu, wybory:

 1. Zarząd wybierany jest w październiku na okres jednego roku szkolnego.
 2. W ciągu pierwszego tygodnia października wychowankowie poszczególnych grup wychowawczych zgłaszają kandydatury 2 osób do pracy w zarządzie.
 3. Wybory są tajne uczestniczą w nich wszyscy wychowankowie Internatu.
 4. Wybory wygrywają osoby z największą liczbą głosów.
 5. Zarząd wybiera przewodniczącego, zastępcę i skarbnika.

Opiekun Samorządu Internatu:

 1. Opiekę sprawuje wychowawca wybierany przez zarząd na okres jednego roku szkolnego.
 2. Opiekun samorządu jest doradcą służącym swoja pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu.

Sekcje i koła zainteresowań:

 1. Samorząd Internatu może tworzyć sekcje zajmujące się określonymi dziedzinami życia w Internacie, mogą one mieć charakter stały bądź doraźny.
 2. Przy powołaniu sekcji bądź koła zainteresowań należy określić: nazwę, zakres działalności, okres istnienia, skład osobowy.
 3. Wszystkie zagadnienia zawarte w Regulaminie należy uzgodnić trójstronnie: z Kierownikiem Internatu, Opiekunem Samorządu i Zarządem Samorządu.